વર્ષ ૨૦૧૪ અને વર્ષ ૨૦૧૮ માં સુરત મહાનગર પાલિકા ધ્વારા મહિલા દિન નિમિતે ભારતિબેન ને એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Prasent ac nibh vestibulum, laoreet ipsum.

૨૦૧૧ માં સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન તરફથી તેમજ સુરત ભાજપ મહિલા મોરચા તરફથી મહિલા દિન નિમિતે તેમને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Prasent ac nibh vestibulum, laoreet ipsum.

Go to Top